call us

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА technohobby.bg

technohobby.bg е уебсайт, предоставящ възможност закупуване на продукти онлайн. Настоящите общи условия информират потребителя за начина и правилата за ползване на сайта (technohobby.bg). Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Телетакт” ЕООД и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.technohobby.bg и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от technohobby.bg (Услуги/те) на Сайта. Използвайки услугите на technohobby.bg, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

„Телетакт” ЕООД е фирма, регистрирана в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Балкапан" 5, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 206664775, телефон за контакт 0877 105 944 / email: info@technohobby.bg / www.technohobby.bg

"Електронен магазин" е софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение. Чрез него се извършва продажба на стоки и/или услуги, посредством сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите. Електронният магазин предоставя на клиента възможност за избор на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин. В него трябва да има възможност потребителят да въведе информация за контакт с него, адрес на доставка и да направи избор на метода за плащане. (§1, ДР, т. 87 от ЗДДС).

„НИЕ", „ТЕЛЕТАКТ ЕООД”, „ДРУЖЕСТВОТО" означава „ТЕЛЕТАКТ ЕООД" със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Балкапан" 5, БУЛСТАТ: 206664775

„ЗЗП"– Закон за защита на потребителите.

„ЗЗЛД" – Закон за защита на личните данни.

„САЙТ" – уебсайтът находящ се на www.technohobby.bg

„ОНЛАЙН МАГАЗИН" – виртуалният магазин, находящ се на www.technohobby.bg, предоставящ възможност за закупуване на стоки през Интернет.

„ПОЛЗВАТЕЛ" –лице ползващо функционалностите на сайта.

„ПОТРЕБИТЕЛ" – потребител по смисъла на ЗЗП.

„ЛИЧНИ ДАННИ" - лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

„ОБЩИ УСЛОВИЯ" - настоящите общи условия, които Вие изрично се съгласявате да спазвате, като посещавате или пазарувате в сайта.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между ТЕХНО ХОБИ и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на ТЕХНО ХОБИ. Потвърждаването на сключен с ТЕХНО ХОБИ договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

Онлайн покупка на изплащане

Всеки, който желае да закупи от онлайн магазина стока на изплащане следва да кандидатства за отпускане на кредит пред посочените по-долу финансови институции:
Кандидатстването се извършва онлайн посредством кликване върху бутона "Купи на изплащане".

Условията за кредитиране (в т.ч. кандидатстване за кредит, отпускане, лихви, такси и т.н.), се определят едностранно от съответната финансова институция. ТЕХНО ХОБИ не е представител и не извършва посредническа дейност, в полза на която и да е финансова институция. ТЕХНО ХОБИ не участва в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, в т.ч. в случаите на евентуално предприемане на действия по принудително изпълнение и др.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет на регулиране Чл. 1. (1) Този закон урежда обществени отношения, сворзани с осьществяването на електронна трговия. (2) Електронна трговия по смисьла на този закон е предоставянето на услуги на информационното общество. (3) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Услуги на информационното общество са такива услуги, включително предоставяне на трговски сьобщения, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата. (4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2020 г.) Услуги на информационното общество са и посредническите онлайн услуги по смисьла на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Сьвета от 20 юни 2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (ОВ, L 186/57 от 11 юли 2019 г.), наричан по-нататьк "Регламент (EC) 2019/1150" (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 96 от 2020 г.) Разпоредбите на този закон не се прилагат за уреждане на отношенията при предоставяне на услуги на информационното общество, сворзани сьс: 1. установяването и събирането на публичните вземания; 2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) защитата на личните данни, включително в областта на електронните сьобщения; 3. споразуменията, решенията и сгласуваните практики по смисьла на чл. 9 от Закона за защита на конкуренцията; 4. нотариалната дейност и други професионални дейности, сворзани с осьществяване на публични Функции; 5. процесуалното представителство; 6. хазартните игри. Свобода за предоставяне на услуги на информационното общество
Обща информация Чл. 4. (1) Доставчикьт на услуги на информационното общество е дльжен да предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достьп на получателите на услугите и на компетентните органи до следната информация: 1. името или наименованието си; 2. постоянния си адрес или седалището и адреса си на управление; 3. адреса, на който упражнява дейността си, ако е различен от адреса по т. 2; 4. данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща, за осьществяване на пряка и навременна врьзка с него; 5. данни за вписване в трговски или друг публичен регистьр; 6. информация за органа, осьществяващ контрол върху дейността му, когато тази дейност подлежи на уведомителен, регистрационен или лицензионен режим; 7. когато осьществява регулирана професия - информация за камарата, професионалния сьюз или организацията, в която доставчикьт членува или е регистриран, професионалното звание и държавата, в която то е предоставено, както и препратка към приложимите разпоредби относно правото на упражняване на занаята или професията и указания за достьпа до тях; 8, съответно указание, ако е регистриран по Закона за даньк върху добавената стойност; 9. друга информация, предвидена в нормативен акт. (2) Когато при предоставянето на услуги на информационното общество се посочват цени, те трябва да се обозначават по ясен и разбираем начин. Доставчикьт на услуги е дльжен да указва дали цените включват даньци, такси и разноски, които формират крайната цена. Съхраняване на информация в крайното устройство на потребителя и достьп до нея Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Доставчикьт на услуги на информационното общество съхранява информация или получава дость до информация, съхранена в крайното устройство на получателя на услугата, при условие че: 1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) на получателя на услуга на информационното общество е предоставена ясна и изчерпателна информация по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Сьвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/Е (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.); 2. на получателя на услуга на информационното общество е предоставена взможност да откаже съхраняването или достьпа до информацията. (2) В случате по ал. 1 доставчиците на услуги на информационното общество осигуряват на получателя на услугата взможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни. (3) При последващо съхраняване на информация или получаване на достьп до информация от един и сьщ доставчик изискванията на ал. 1 не са задължителни, в случай че получателят на услугата не (4) Изискванията на ал. 1 не се прилагат по отношение на съхраняването на информация и предоставянето на достьп до нея, когато те са необходими за: 1. предаването на сьобщения по електронна сьобщителна мрежа; 2. предоставяне на услуга на информационното общество, изрично поискана от получателя на услуги на информационното общество. Трговски съобщения Чл. 5. (1) Търговски съобщения по смисьла на този закон са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лицето, извршващо тьрговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия. (2) Не представляват трговски съобщения по смисьла на ал. 1 самостоятелното използване на: 1, информация, осигуряваща директен достьп до дейността на лицето, като наименованието на неговия домейн или адрес на електронна поща
2. сьобщения за стоките, услугите или репутацията на лицето, информацията за които е сьбрана по независим начин, без за това да е заплатено. (3) Трговските сьобщения, които са част от услуга или представляват услуга на информационното общество, трябва да отговарят на следните изисквания: 1. да бъдат лесно разпознавани като трговски; 2. да позволяват ясна индентификация на физическите или юридическите лица, от името на които са направени; 3. да определят ясно и недвусмислено условията за ползване на промоционни предложения, като отстьпки, премии и подарци, ако включват такива; 4. да осигуряват лесен достьп до ясни и недвусмислени условия за участие в сьстезания и игри с обявени награди, ако съдържат такава информация; 5. да сьдържат и информацията, предвидена в други нормативни актове. Непоискани трговски съобщения Чл. 6. (1) Доставчик на услуги, който изпраща непоискани трговски съобщения по електронната поща без предварително съгласие на получателя, е дльжен да осигури ясното и недвусмислено разпознаване на трговското съобщение като непоискано още с постьпването му при получателя. (2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 24.12.2006 г.) Комисията за защита на потребителите води електронен регистьр на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани трговски съобщения, по ред, определен с наредба на Министерския съвет. (3) Забранява се изпращането на непоискани трговски сьобщения на електронни адреси, вписани в регистра по ал. 2. (4) Забранява се изпращането на непоискани тьрговски съобщения на потребители без предварителното им съгласие.
Трговски съобщения за лица с регулирани професии Чл. 7. (1) Лицата, упражняващи регулирани професии, могат да използват тьрговски сьобщения като част от услуга или представляващи услуга на информационното общество. (2) Трговските съобщения по ал. 1 трябва да отговарят на професионалните правила и етичните кодекси за поведение на лицата с регулирани професии, по-специално на правилата за независимоста, достойнството и честта на професията, професионалната тайна и честното отношение ком клиентите и другите членове на професията. Глава трета. ЗАДЬЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА Задължение за предоставяне на информация Чл. 8. (1) При предложение за сключване на договор чрез електронни средства доставчикт на услуги предварително информира получателя на услугата по ясен, разбираем и недвусмислен начин ОТНОСНО: 1. техническите стьпки по сключването на договора и тяхното правно значение
2. дали договорът ще бъде схраняван от доставчика на услугата и какьв е начиньт за достьп до него; 3. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора; 4. езиците, на които договорьт може да бъде сключен. (2) Доставчикьт на услуги е дльжен да указва начина за достьп по електронен път кьм етичен кодекс за поведение, към който се придържа. Достьп до общите условия и съдържанието на договора Чл. 9. Доставчикьт на услуги е дльжен да предостави на получателя на услугата общите условия и съдържанието на договора по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Задължения при изявление за сключване на договор Чл. 10. (1) Доставчикьт на услуги осигурява подходящи, ефективни и достьпни технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждане на информация, преди получателят на услугата да направи изявление за сключване на договора. (2) Доставчикьт на услуги без неоправдано забавяне потвърждава чрез електронни средства получаването на изявлението за сключване на договора. Получаване на изявлението Чл. 11. Изявлението за сключване на договора и потворждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достьп до тях.
Изключения Чл. 12. (1) Разпоредбите на чл. 8 и 10 се прилагат задължително в случайте, когато получател на услугата е потребител. (2) Разпоредбите на чл. 8 и 10 не се прилагат за договори, сключени изключително чрез електронна поща или други равностойни средства за размяна на индивидуални изявления. Глава четврта. ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО Отговорност при предоставяне на услуги по достьп и пренос Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) При предоставяне на достьп до или пренос през електронна съобщителна мрежа доставчикьт на услуги не отговаря за сьдържанието на предаваната информация и за дейността на получателя на услугата, ако: 1. не инициира предаването на информацията; 2. не избира получателя на предаваната информация, и 3. не избира или не променя предаваната информация. (2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Предоставянето на достьп до или пренос през електронна съобщителна мрежа по смисьла на ал. 1 включва автоматично, междинно и временно съхраняване на предаваната информация, извршено единствено с цел осьществяване на преноса през електронна съобщителна мрежа, като информацията не се съхранява за срок, по-дълъг от обикновено необходимия за осьществяването на преноса. Отговорност при предоставяне на услуги за автоматизирано тьрсене на информация
Чл. 14. (1) Доставчик, кото предоставя услуги, осигуряващи автоматизирано тьрсене на информация, не отговаря за сьдържанието на извлечената информация, ако: 1. не инициира предаването на извлечената информация; 2. не избира получателя на извлечената информация, и 3. не избира или не променя извлечената информация. (2) Алинея 1 не се прилага, ако информационният ресурс, от който се извлича информацията, принадлежи на доставчика или на сврзано с него лице. Отговорност при междинни запаметявания (кеширане) Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Доставчик на услуги, който пренася информация, введена от получателя на услугата в електронна сьобщителна мрежа, не отговаря за автоматичното, междинното и временното схраняване на информацията, необходимо за нейното ефективно предаване км други получатели на услугата по тяхно искане, ако: 1. не изменя информацията; 2. спазва изискванията за достьп до информацията; 3. спазва общоприетите правила за актуализация на информацията; 4. правомерно използва общоприетите технологий за получаване на данни за използване на информацията; 5. незабавно премахва информация, която е съхранил, или преустановява достьпа до нея с узнаването на факта, че: а) информацията е била отстранена от мрежата на порвоначалния източник или достьпът до нея е бил преустановен, или б) е налице акт на компетентен доржавен орган за премахване на информацията или преустановяване на достьпа до нея, когато това е установено със закон. Отговорност за съхраняване на чужда информация (хостинг) и за електронни препратки към чужда информация (линкинг) Чл. 16. (1) Доставчик на услуга, представляваща съхраняване на предоставена от получател на услугата информация, не отговаря за нейното съдьржание, както и за дейността на получателя на услугата, ако: 1. не е знаел за противоправния характер на дейността или информацията, или 2. не са му били известни фактите или обстоятелствата, които правят дейността или информацията явно противоправна. (2) Алинея 1 не се прилага, ако:
1. получателят на услугата е сворзано с доставчика на услугата лице; 2. доставчикьт е узнал или е бил уведомен за противоправния характер на информацията или е бил уведомен от компетентен државен орган за противоправния характер на дейността на получателя и не е предприел незабавни действия за преустановяване на достьпа до нея или за премахването и; това не освобождава доставчика от произтичащо от закон задължение да запази информацията. (3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2022 г.) По искане на компетентен държавен орган в случайте, установени със закон, доставчикьт е дльжен да предостави всяка информация относно получателя на услугата и дейноста му, като с оглед на бързината и неотложността на кибератака, киберинцидент или киберкриза комуникацията да става по електронен пьт, достатьчно надеждно защитен. Доставчикьт е дльжен да съхранява и предоставя информацията в срок от б месеца след прекратяването на договора му с получателя на услугата. (4) Алинеи 1 - 3 се прилагат съответно и в случайте, когато доставчик на услуги предоставя достьп до чужда информация посредством електронна препратка. Липса на общо задължение за наблюдение на информацията Чл. 17. Доставчикьт на услуги не е дльжен да извршва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достьпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да тьрси факти и обстоятелства, указващи извршването на неправомерна дейност. Безплатно предоставяни услуги Чл. 18. Разпоредбите на чл. 13 - 17 се прилагат и за доставчици на услуги на информационното общество, предоставяни безплатно.
Глава пета. ПРИЛОЖИМО ПРАВО Приложимо право при предоставяне на услуги на информационного общество Чл. 19. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Изискванията за започване и осьществяване на дейност по предоставяне на услуги на информационното общество се уреждат от закона на доржавата, кьдето се намира мястото на дейност на доставчика на услуги, ако е на територията на доржава - членка на Европейския сьюз. (2) Място на дейност е мястото, където доставчикьт на услуги извршва стопанска дейност за неопределен срок. Наличието и употребата на технически средства и технологии, необходими за предоставяне на услугата, не са достатьчни сами по себе си за определяне мястото на дейност на доставчика на услуги. (3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение на: 1. изискванията, отнасящи се до свойствата на стоките и тяхната доставка или услугите, които не се предоставят чрез електронни средства; 2. авторските и сродните им права, правата на индустриална собственост, правата ворху бази данни и правата врху топологията на интегралните схеми; 3. емисиите на електронни пари, издадени от издатели на инструменти за електронни пари, които са освободени от общите изисквания за лицензиране; 4. (изм. - ДВ, бр, 77 от 2011 г.) правната уредба относно рекламирането на дялове на колективни инвестиционни схеми, на държавата, в която се торгуват тези ценни книжа; 5. застрахователните договори; 6, свободата на страните да избират приложимото кым договора право; 7. договорните задължения при потребителските договори; 8. изискванията за форма за действителност на договорите, учредяващи или прехвърлящи вещни права, уредени от правото на доржавата по местонахождението на имота; 9. допустимостта на непоисканите торговски сьобщения по електронна поща. Глава шеста. КОНТРОЛ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Контрол Чл. 20. (1) (Предишен текст на чл. 20, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Комисията за защита на потребителите упражнява цялостен контрол за спазването на този закон и на наредбата по чл. 6, ал. 2. (2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При изпълнение на служебните си задължения длжностните лица на Комисията за защита на потребителите имат право: 1. на достьп до всички документи, сворзани пряко или косвено с нарушение на този закон или на законодателството на държавите - членки на Европейския сьюз, въвеждащи изискванията на Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и Съвета за електронната тьрговия, независимо от формата на документа; 2. да разпоредят на всяко лице да предостави сведения за нарушения по т. 1, които са му известни; З. да извршват проверки на място. (3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При изпълнение на служебните си задължения дльжностните лица по ал. 2 са дльжни да опазват служебната, банковата, застрахователната, професионалната или трговската тайна и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват информацията от проверката извьн предназначението и. (4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Председателят на Комисията за защита на потребителите има право да: 1. разпореди писмено на нарушителя да преустанови нарушението по ал. 2, т. 1; 2. изиска от нарушителя да декларира, че ще преустанови нарушението по ал. 2, т. 1 и, ако е необходимо, да го задължи да направи декларацията обществено достояние; 3. разпореди прекратяване или забрана на всяко нарушение по ал. 2, т. 1 и, ако е необходимо, да направи разпореждането за прекратяване или забрана на нарушението обществено достояние. Взаимодействие и сьтрудничество
Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министьрьт на електронното управление осьществява сьтрудничество и взаимодействие по въпросите на услугите на информационното общество с компетентните органи на државите - членки на Европейския сьюз, и с Европейската комисия. (2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Председателят на Комисията за защита на потребителите организира и поддържа информация за целите на този закон, която се публикува на официалната интернет страница на Комисията за защита на потребителите и сьдържа: 1. обща информация относно правата и задълженията на доставчиците и получателите на услуги на информационното общество и реда за уреждане на спорове между тях; 2. информация за органите и лицата, които могат да предоставят допълнителна информация или да окажат практическо съдействие. (3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министерството на електронното управление и Комисията за защита на потребителите осигуряват възможност за контакт с тях по въпросите по ал. 1 и 2 от тяхна компетентност най-малко чрез използване на електронни средства. Глава седма. СПОРОВЕ Искове за защита на потребителите Чл. 22. (Изм. - Дв, бр. 57 от 2015 г.) Комисията за защита на потребителите и сдруженията за защита на потребителите предявяват искове за преустановяване или забрана на действия и тьрговски практики по този закон, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, и искове за обезщетение при условията и по реда на глава девета, раздел IV от Закона за защита на потребителите. Глава седма "а". ГРАЖДАНСКОПРАВНА ЗАЩИТА СРЕЩУ НАРУШЕНИЯ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1150 И ИЗВНСЪДЕБНО УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ (НОВА - ДВ, 5Р. 96 ОТ 2020 Г.)
Отговорност при нарушение на Регламент (EC) 2019/1150 Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2020 г.) Отговорността на доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн тьрсачки за нарушения на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1150 се осьществява при условията и по реда, предвидени в Гражданския процесуален кодекс. Искове за нарушение Чл. 226. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2020 г.) (1) Бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове могат да предявяват искове за установяване и за преустановяване на нарушения на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1150, както и искове за обезщетения за вреди от нарушенията. (2) Предявяването на исковете по ал. 1 се извршва по реда на глава тринадесета от / ражданския процесуален кодекс. Предявяване на искове по инициатива на публични органи или организации и сдружения Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2020 г.) (1) Публични органи, организации и сдружения, които имат законен интерес да представляват бизнес ползватели и ползватели на корпоративни уебсайтове, могат да предявяват искове за преустановяване на нарушението и/или за забрана за извршване на действия и трговски практики, които са в нарушение на Регламент (ЕС) 2019/1150. (2) Предявяването на искове по ал. 1 се извршва по реда на глава тридесет и трета от Гражданския процесуален кодекс. (3) Публичните органи, организациите и сдруженията разполагат с правото по ал. 1, ако отговарят на изискванията на чл. 14, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2019/1150, което се проверява от съда.
(4) Когато органите, организациите и сдруженията по ал. З са включени в списка по чл. 14, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2019/1150, съдът приема за доказана тяхната правоспособност, без това да засяга правомощието на сьда да проверява дали целта на ищеца оправдава предявяването на иск в конкретно производство.
Определяне на обезщетение Чл. 22г. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2020 г.) (1) Обезщетение се дължи за всички претьрпени имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от нарушението. (2) При определяне на размера на обезщетението сьдьт взема предвид и всички обстоятелства, свързани с нарушението, както и приходите, получени от нарушителя вследствие на нарушението. Извнсьдебно уреждане на спорове Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2020 г.) (1) Доставчиците на посреднически онлайн услуги посочват в общите си условия двама или повече медиатори за извнсьдебно уреждане на спорове, възникнали във врьзка с предоставянето на съответните посреднически онлайн услуги, при условията на чл. 12 от Регламент (ЕС) 2019/1150. (2) Извинсьдебното уреждане на спорове чрез медиация се осъществява по реда на чл. 2 от Закона за медиацията, освен ако страните не са избрали друго приложимо право, различно от българското законодателство. (3) Започването на процедура по медиация по ал. 2 не е пречка всяка от страните да отнесе спора до сьда или да подаде искане пред Комисията за защита на конкуренцията за нарушение по Закона за защита на конкуренцията по всяко време преди, по време на или след приключване на процедурата по медиация. Глава осма. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 23. (1) Доставчик на услуги, който изврши или допусне извршването на нарушение по чл. 4, чл. 5, ал. 3, чл. 8, ал. 1, чл. 9 или чл. 10, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв., ако деянието не сьставлява престьпление. (2) В случаите по ал. 1 на юридическото лице или на едноличния тьрговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лв. (3) При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер от 500 до 1500 лв., а имуществената санкция по ал. 2 - в размер от 1000 до 4000 лв. Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2020 г.) Доставчик на услуги, който изворши или допусне извршването на нарушение по чл. 4а, чл. 6, ал. 1, 3 или 4, се наказва с глоба в размер от 250 до 1500 ле., ако деянието не сьставлява престьпление.
(2) В случаите по ал. 1 на юридическото лице или едноличния тьрговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв. (3) При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер от 500 до 2500 лв., а имуществената санкция по ал. 2 - в размер от 1000 до 4000 лв. Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За неизпълнение на разпореждане по чл. 20, ал. 2, т. 2 и ал. 4 на виновните лица се налага глоба в размер от 250 до 1000 лв., а на едноличните тьрговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните трговци и юридическите лица - имуществена санкция, в двоен размер. Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 24.12.2006 г.) Актовете за установяване на нарушения се сьставят от дльжностни лица, определени от председателя на Комисията за защита на потребителите. (2) (Изм. - Дв, бр. 105 от 2006 г., в сила от 24.12.2006 г.) Наказателните постановления се издават от председателя на Комисията за защита на потребителите или от изрично оправомощено от него лице - член на комисията. (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извршват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Допълнителни разпоредби § 1. По смисьла на този закон: 1. "Предоставяне на услуги от разстояние" е предоставянето на услуги, при което страните не се намират едновременно на едно и сьщо място. 2. "Предоставяне на услуги чрез електронни средства" е предоставянето на услуги, при което всяка от страните изполава устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осьществява чрез използване на проводник, радиовьлни, оптически или други електромагнитни средства. З. "По изрично изявление на получателя на услугата" означава, че услугата се осигурява при изрично заявяване на желание за ползване от страна на получателя. 4. "Потребител" е потребител по смисьла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите. 5. "Свързано лице с доставчика на услугата" е сврзано лице по смисьла на § 1 от допълнителните разпоредби на Трговския закон. 6. "Наименование на домейн" е буквено или буквено-цифрово означение на електронен адрес, осигуряващ идентифицирането на ресурс, компютьр или група компютри в интернет мрежа посредством стандартизиран интернет протокол за пренос на данни. 7. "Регулирана професия" е регулирана професия по смисьла на § 4в от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование. 8. "Електронна поща" е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи. 9. "Електронна препратка" означава врьзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. 10. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Повторно" е нарушението, извршено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за сьщото по вид нарушение. § 1а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2020 г.) За целите на глава седма "а" се прилагат определенията по чл. 2 от Регламент (ЕС) 2019/1150. § 2. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2020 г.) Този закон предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Света от 20 юни 2019 г. за насрчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. Заключителни разпоредби
§ 2. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., 6р. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12, 26, 37, 44 и 104 от 1996 г., бр. 43, 55 и 124 от 1997 г., бр. 21, 59,70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., бр. 36, 85 и 92 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 105 и 113 от 2002 г., бр. 58 и 84 от 2003 г., бр. 28 и 36 от 2004 г., бр. 38, 42, 43, 79, 86, 99 и 105 от 2005 г., бр. 17, 33, 34, 36 и 37 от 2006 г.) в чл. 126а, ал. З накрая се добавя "и исковете, произтичащи от предоставянето на услуги на информационното общество по Закона за електронната трговия" § 3. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2006 г.) в чл. 186, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова т. 5: "5. Закона за електронната трговия;" 2. Досегашната т. 5 става т. 6. § 4. В Закона за далекосьобщенията (обн., ДВ, бр. 88 от 2003 г.; изм., бр. 19, 77, 88, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 17, 29 и 34 от 2006 г.) в чл. 19 се създава ал. 5: "(5) Комисията контролира дейността по предоставяне на услуги на информационното общество и води регистьр на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани трговски сьобщения по реда, определен в Закона за електронната трговия. § 5. Министерският сьвет приема наредбата по чл. 6, ал. 2 в срок б месеца от обнародването на закона в "Държавен вестник" § 6. Този закон влиза в сила 6 месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на чл. 19, който влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз. Законьт е приет от 40-то Народно сьбрание на 9 юни 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното сьбрание.
Заключителни разпоредби КЬМ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ (ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.) § 12. Законьт влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 4, т. 1 и 5, които влизат в сила от деня на влизане в сила на Закона за електронната трговия. Заключителни разпоредби КЬМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТРГОВИЯ (ОБН. - Дв, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.) § 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.12.2011 Г.) § 220. Законьт влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" Преходни и Заключителни разпоредби КЬМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ (ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 22.02.2022 Г.) § 29. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Релевантни актове от Европейското законодателство Директиви: ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/1535 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 септември 2015 година установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество ДИРЕКТИВА 2000/31/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЬВЕТА от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната трговия на втрешния пазар (Директива за електронната трговия) Регламенти: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1150 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СВЕТА от 20 юни 2019 година за насьрчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във врозка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)
 
Плащане с банкова карта през виртуален ПОС
 
√ На нашия сайт www.technohobby.bg респективно ТЕЛЕТАКТ ЕООД може да платите с банкова дебитна, кредитна или бизнес карта с логото на Visa и MasterCard чрез виртуалния ПОС на обслужваща ни банка, която е ДСК АД част от OTP goup.
√ Сигурността на плащанията са защитени посредством програмите за сигурнист на международните картови организации (МКО) MasterCard Identity check и VISA Secure.
√ При плащане с карта през виртуалния ПОС на банка ДСК ще е необходимо да въведете номер на карта, валидност, CVV/CVC. Ако Вашата карта участва в програмата за сигурнаст на МКО  MasterCard Identity check и VISA Secure  то ще е необходимо да въведете 3-D парола.
√ Ние от www.technohobby.bg респективно ТЕЛЕТАКТ ЕООД не събираме, не обработваме и не съхраняваме данни на карти. Всички данни на карти се попълват лично от Вас в защитане платежна страница на обслужващата ни банка.
√ Независимо от валутата на Вашата банкова сметка, транзакцията ще бъде извършена в български лева според актуалния обменен курс на обслужващата Ви банка. Всички цени са крайни, с включено ДДС.
√ В случаите в които се налага да се възстанови сума, без значение цялостно или частично и плащането е направено с карта то ние възстановяваме сумата чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 10 раб. дни.
√ От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 8000 лева.